‍ 🔴 رئیس جمهور:
حضور همه ی کارمندان در محیط کار از 10 خرداد
تا اطلاع بعدی ساعت کار ادارات از 7:30 صبح تا 14:30 بعدازظهر خواهد بود.