🔸غلامرضا سلیمانی رئیس بیمه مرکزی: سال آینده نسبت به امسال به دلیل افرایش دیه حدود ۲۵ درصد افزایش حق بیمه خودرو خواهیم داشت.