🔹محمد شریعتمداری: برای کاهش ضرورت خروج مردم از منزل، تامین اجتماعی، کلیه دفترچه های درمانی که تا پایان بهمن ۹۸ اعتبار دارند را تا پایان فروردین۹۹ تمدید اعتبار کرد.