ماده 77

سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحیت جزایی و روش‌های همكاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بسترمبادلات الكترونیكی به موجب قانون خواهد بود.