ماده 26

ارسال «داده‌پیام» زمانی تحقق می یابد كه به یك سیستم اطلاعاتی خارج از كنترل اصل‌ساز یا قائم مقام وی وارد شود.


 

ماده 27

زمان دریافت «داده‌پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده‌پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق میشود كه:
۱- «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
۲- چنانچه «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی كه منحصراً برای این كار معین شده وارد شود «داده‌پیام» بازیافت شود.
ب- اگر مخاطب، یك سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نكرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود كه «داده‌پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده 28

مفاد ماده (۲۷) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.


 

ماده 29

 اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده‌پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل میشود:
الف- محل تجاری، یا كاری اصلساز محل ارسال «داده‌پیام» است و محل تجاری یا كاری مخاطب محل دریافت «داده‌پیام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب- اگر اصل‌ساز بیش از یك محل تجاری یا كاری داشته باشد، نزدیكترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا كاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شركت، محل تجاری یا كاری است.
ج- اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا كاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاك خواهد بود.

ماده 30

آتار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مكان ارسال و دریافت «داده‌پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده‌پیام» تابع قواعد عمومی است.