ماده 76

متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یك تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (20/000/000) ریال تا یكصد میلیون (10/000/000) ریال محكوم خواهند شد.