ماده 22

هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده‌پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق كنند كه دریافت «داده‌پیام» تصدیق شود، اگر به شكل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوكار یا مكاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب كه اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده‌پیام» مطمئن كند تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب میگردد.

 


 

ماده 23

اگر اصل‌ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی «داده‌پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده‌پیام» كرده باشد، «داده‌پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگرآن كه تصدیق آن دریافت شود.

 


ماده 24

اماره دریافت «داده‌پیام» راجع به محتوای «داده‌پیام» صادق نیست.

 


ماده 25

هنگامی كه در تصدیق قید میشود، «داده‌پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض براین است كه آن الزامات رعایت شده اند.