ماده 71

هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی شرایط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یك تا سه سال حبس محكوم می‌شود.

 


ماده 72

هر گاه جرایم راجع به «داده‌پیام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی و سایر نهادهای مسؤول ارتكاب یابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (۷۱) این قانون محكوم خواهد شد.

 


ماده 73

اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی جرایم راجع به «داده‌پیام»های شخصی روی دهد، مرتكب به سه ماه تا یك سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (50/000/000) ریال محكوم می‌شود.