ماده 50

تأمین كنندگان در تبلیغ كالا و خدمات خود نباید مرتكب فعل یا ترك فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث كمیت و كیفیت شود


ماده 51

تأمین كنندگانی كه برای فروش كالا و خدمات خود تبلیغ میكنند نباید سلامتی افراد را به خطراندازند.


ماده 52

تأمین كننده باید به نحوی تبلیغ كند كه مصرف كننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.


ماده 53

در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی كه تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.


ماده 54

تأمین كنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الكترونیكی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل كسب خود سوء استفاده كنند.


ماده 55

تأمین كنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف كنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الكترونیكی خود تصمیم بگیرند.


ماده 56

تأمین كنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است كه در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.


ماده 57

تبلیغ و بازاریابی برای كودكان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین‌نامهای است كه در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.