ماده 69

تأمین كننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)،(۳۵)،(۳۶) و (۳۷) این قانون به مجازات از ده میلیون (10/000/00) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال محكوم خواهد شد.
تبصره- تأمین كننده متخلف از ماده (۳۷) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 70

تأمین كننده متخلف ازمواد (۳۹)،(۵۰)،(۵۱)،(۵۲)،(۵۳)،(۵۴)،(۵۵) این قانون به مجازات از بیست میلیون (20/000/000) ریال تا یكصد میلیون(100/000/000) ریال محكوم خواهد شد.
تبصره ۱- تأمین كننده متخلف از ماده (۵۱) این قانون به حداكثر مجازات در این ماده محكوم خواهد شد.
تبصره ۲- تأمین كننده متخلف از ماده (۵۵) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محكوم خواهد شد.