ماده 10

امضای الكترونیكی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.
ب- هویت امضاء كننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.
ج- به وسیله امضاءكننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یك «داده‌پیام» متصل شود كه هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و كشف باشد.

ماده 11

سابقه الكترونیكی مطمئن عبارت از «داده‌پیام»ی است كه با رعایت شرایط یك سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است