🔴فرزندان دختر تاپیش از ازدواج و به شرط این که شاغل نباشند.

⭕️ فرزندان پسر تا ۲۲ سالگی به شرط عدم اشتغال به کارمی توانند از مزایای دفترچه درمانی برخوردار شوند.

⭕️ اما فرزندان پسر بالای۲۲ سال، در صورتی که اشتغال به تحصیل داشته باشند یا بر اثر بیماری و نقص عضو بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) تحت تکفل پدر باشد.