ماده 78

هرگاه در بستر مبادلات الكترونیكی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیكی ارتباط الكترونیكی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینكه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد كه در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.