فصل اول: کلیات (ماده 1 تا 4)

فصل دوم: سازماندهی مناقصات (ماده 5 تا 8)

فصل سوم: برگزاری مناقصات (ماده 9 تا 21)

فصل چهارم: مقررات مناقصات (ماده 22 تا 30)