مبحث اول – در كلیات (ماده 1 تا 5) 

فصل اول: قلمرو و شمول قانون (ماده 1)

فصل دوم: تعریف (ماده 2)

فصل سوم: تفسیر قانون (ماده 3 تا 4)

فصل چهارم: اعتبار قراردادهای خصوصی (ماده 5)

 

مبحث دوم – در احكام «داده‌پیام» نوشته، امضاء اصل (ماده 6 تا 9)

 

مبحث سوم – «داده‌پیام» مطمئن (ماده 10 تا 16)

فصل اول: امضاء و سابقه الكترونیكی مطمئن (ماده 10 تا 11)

فصل دوم: پذیرش، ارزش اثباتی و آتار سابقه و امضای الكترونیكی مطمئن (ماده 12 تا 16)

 

مبحث چهارم – مبادله «داده‌پیام» (ماده 17 تا 30)

فصل اول: اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پیام»، عقد و اراده طرفین (ماده 17)

فصل دوم: انتساب «داده‌پیام» (ماده 18 تا 21)

فصل سوم: تصدیق دریافت (ماده 22 تا 25)

فصل چهارم: زمان و مكان ارسال و دریافت «داده‌پیام» (ماده 26 تا 30)