فصل اول: تعاريف و اصطلاحات (ماده 1)

فصل دوم: اركان بازار اوراق بهادار (ماده 2 تا 19)

فصل سوم: بازار اوليه (ماده 20 تا 29)

فصل چهارم: بازار ثانويه (ماده 30 تا 39)

فصل پنجم: اطلاع‌رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه (ماده 40 تا 45)

فصل ششم: جرايم و مجازات‌ها (ماده 46 تا 52)

فصل هفتم: مقررات متفرقه (ماده 53 تا 60)