فصل اول: تعاریف و اشخاص مشمول (ماده 1 تا 2)

فصل دوم: تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری (ماده 3 تا 12)

فصل سوم: تکالیف عمومی (ماده 13 تا 35)