مبحث اول: کلیات (ماده 85 تا 95)

مبحث دوم: بازرسی کار (ماده 96 تا 106)