مبحث اول: کارآموز و مراکز کارآموزی ( 1- مراکز کارآموزی ) – (ماده 107 تا 111)

مبحث اول: کارآموز و مراکز کارآموزی (2- کارآموز و قرارداد کارآموزی) – (ماده 112 تا 118)

مبحث دوم: اشتغال (ماده 119)

مبحث سوم: اشتغال اتباع بیگانه (ماده 120 تا 129)