فصل هفتم: مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار (ماده 139 تا 146)