مبحث اول: حق السعی (ماده 34 تا 50)

مبحث دوم: مدت (ماده 51 تا 61)

مبحث سوم: تعطیلات و مرخصی ها (ماده 62 تا 74)

مبحث چهارم: شرایط کار زنان (ماده 75 تا 78)

مبحث پنجم: شرایط کار نوجوانان (ماده 79 تا 84)