مبحث اول: تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن (ماده 7 تا 13)

مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار (ماده 14 تا 20)

مبحث سوم: خاتمه قرارداد کار (ماده 21 تا 28)

مبحث چهارم: جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار (ماده 29 تا 33)