فصل اول: معافیت‌ها (ماده 132 تا 146)

فصل دوم: هزینه‌های قابل قبول و استهلاک (ماده 147 تا 151)

فصل سوم: قرائن و ضرایب مالیاتی (ماده 152 تا 154)

فصل چهارم: مقررات عمومی (ماده 155 تا 176)

فصل پنجم: وظایف مودیان (ماده 177 تا 181)

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث (ماده 182 تا 188)

فصل هفتم: تشویقات و جرائم مالیاتی (ماده 189 تا 202)

فصل هشتم: ابلاغ (ماده 203 تا 209)

فصل نهم: وصول مالیات (ماده 210 تا 218)