مبحث اول – كلاهبرداری كامپیوتری (ماده 67)

مبحث دوم – جعل كامپیوتری (ماده 68)

مبحث سوم – نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الكترونیك (ماده 69 تا 73)

فصل اول: نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبلیغ (ماده 69 تا 70)

فصل دوم: نقض حمایت از «داده‌ پیام» های شخصی / حمایت از داده (ماده 71 تا 73)

 

مبحث چهارم – نقض حفاظت از «داده‌پیام» در بسترمبادلات الكترونیكی (ماده 74 تا 77)

فصل اول: نقض حق مؤلف (ماده 74)

فصل دوم: نقض اسرار تجاری (ماده 75)

فصل سوم: نقض علایم تجاری (ماده 76)

فصل چهارم: سایر (ماده 77)