فصل اول – برات

مبحث اول: صورت برات (ماده 223 تا 227)

مبحث دوم: در قبول و نكول (ماده 228 تا 238)

مبحث سوم: درقبولي شخص ثالث (ماده 239 تا 240)

مبحث چهارم: در وعده برات (ماده 241 تا 244)

مبحث پنجم: ظهرنويسي (ماده 245 تا 248)

مبحث ششم: مسئوليت (ماده 249 تا 251)

مبحث هفتم: درپرداخت(ماده 252 تا 269)

مبحث هشتم: تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث (ماده 270 تا 273)

مبحث نهم: حقوق و وظايف دارنده برات (ماده 274 تا 292)

مبحث دهم: دراعتراض (پروتست) (ماده 293 تا 297)

مبحث يازدهم: برات رجوعي (ماده 298 تا 304)

مبحث دوازدهم: قوانين خارجي (ماده 305 تا 306)

 

فصل دوم – در فته طلب (ماده 307 تا 309)

فصل سوم – چك (ماده 310 تا 317)

فصل چهارم – در مرور زمان (ماده 318 تا 319)