فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها (ماده 219 تا 235)

فصل دوم: ترتیب رسیدگی (ماده 236 تا 243)

فصل سوم: مرجع حل اختلاف (ماده 244 تا 251)

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (ماده 252 تا 260)

فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (ماده 261 تا 262)

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (ماده 263 تا 282)