فصل اول: اشخاص حقوقي (ماده 583 تا 587)

فصل دوم: حقوق و وظايف و اقامتگاه وتابعيت شخص حقوقي (ماده 588 تا 591)