فصل اول – دركليات (ماده 412)

فصل دوم – در اعلان ورشكستگي و اثرات آن (ماده 413 تا 426)

فصل سوم – در تعيين عضو ناظر (ماده 427 تا 432)

فصل چهارم – در اقدام بمهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته (ماده 433 تا 439)

فصل پنجم – در مدير تصفيه (ماده 440 تا 442)

 

فصل ششم – در وظايف مدير تصفيه مبحث اول دركليات (ماده 443 تا 475)

مبحث اول: در كليات (ماده 443 تا 450)

مبحث دوم: در رفع توقيف و ترتيب صورت دارائي (ماده 451 تا 455)

مبحث سوم: در فروش اموال و وصول مطالبات (ماده 456 تا 460)

مبحث چهارم: در اقدامات تامينيه (ماده 461)

مبحث پنجم: در تشخيص مطالبات طلبكارها (ماده 462 تا 475)

 

فصل هفتم – در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته (ماده 476 تا 513)

مبحث اول: در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها (ماده 476 تا 478)

 

مبحث دوم: در قرارداد ارفاقي (ماده 479 تا 503)

فقره اول: در ترتيب قرارداد ارفاقي (ماده 479 تا 488)

فقره دوم: در اثرات قرارداد ارفاقي (ماده 489 تا 491)

فقره سوم: در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي (ماده 492 تا 503)

 

مبحث سوم: در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي (ماده 504 تا 513)

 

فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هريك از آنها (ماده 514 تا 521)

مبحث اول: در طلبكارهائي كه رهينه منقول دارند (ماده 514 تا 517)

مبحث دوم: در طلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند (ماده 518 تا 521)

 

فصل نهم – در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول (ماده 522 تا 527)

فصل دهم – در دعوي استرداد (ماده 528 تا 535)

فصل يازدهم – در طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي (ماده 536 تا 540)