باب نهم: قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي (ماده 395 تا 401)