فصل اول: كليات (ماده 335 تا 347)

فصل دوم: اجرت دلال و مخارج (ماده 348 تا 355)

فصل سوم: دفتر (ماده 356)