فصل اول: مالیات بر درآمد املاک ماده (52 تا 80)

فصل دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی (ماده 81)

فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق (ماده 82 تا 92)

فصل چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل (ماده 93 تا 104)

فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (ماده 105 تا 118)

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی (ماده 119 تا 128)

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف (ماده 129 تا 131)