فصل اول: در اقسام مختلف شركتها و قواعد راجعه به آنها (ماده 1 تا 194)

 

مبحث اول: شركتهاي سهامي (ماده 1 تا 300)

بخش 1: تعريف وتشكيل شركت سهامي (ماده 1 تا 23)

بخش 2: سهام (ماده 24 تا 42)

بخش 3: تبديل سهام (ماده 43 تا 50)

بخش 4: اوراق قرضه (ماده 51 تا 71)

بخش 5: مجامع عمومي (ماده 72 تا 106)

بخش 6: هيئت مديره (ماده 107 تا 143)

بخش 7: بازرسان (ماده 144 تا 156)

بخش 8: تغييرات در سرمايه شركت (ماده 157 تا 198)

بخش 9: انحلال و تصفيه (ماده 199 تا 231)

بخش 10: حسابهاي شركت (ماده 232 تا 242)

بخش 11: مقررات جزائي (ماده 243 تا 269)

بخش 12: مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي (ماده 270 تا 300)

 

مبحث دوم: شركت با مسئوليت محدود (ماده 94 تا 115)

مبحث سوم: شركت تضامني (ماده 116 تا 140)

مبحث چهارم: در شركت مختلط غير سهامي (ماده 141 تا 161)

مبحث پنجم: شركت مختلط سهامي (ماده 162 تا 182)

مبحث ششم: شركت نسبي (ماده 183 تا 189)

مبحث هفتم: شركتهاي تعاوني توليد و مصرف (ماده 190 تا 194)

 

فصل دوم – در مقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنامه ها (ماده 195 تا 201)

فصل سوم – در تصفيه امور شركتها (ماده 202 تا 218)

فصل چهارم – مقررات مختلفه (ماده 219 تا 222)