مبحث اول – حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونیكی (ماده 33 تا 61)

فصل اول: حمایت از مصرف كننده (Consumer Protection) (ماده 33 تا 49)

فصل دوم: در قواعد تبلیغ- (Marketing) (ماده 50 تا 57)

فصل سوم: حمایت از «داده‌پیام»های شخصی (ماده 58 تا 61)

 

مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پیام» در بستر مبادلات الكترونیكی (ماده 62 تا 66)

فصل اول: حمایت از حقوق مؤلف (Author’s Right/‎ Copyright) در بستر مبادلات الكترونیكی (ماده 62 تا 63)

فصل دوم: حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) (ماده 64 تا 65)

فصل سوم- حمایت از علائم تجاری (Trade Names) (ماده 66)