فصل اول: مالیات سالانه املاک (ماده 3 تا 9)

فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی (ماده 10 و 11)

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر (ماده 12 تا 16)

فصل چهارم: مالیات بر ارث (ماده 17 تا 43)

فصل پنجم: حق تمبر ماده (ماده 44 تا 51)