فصل اول: دفاتر تجارتي (ماده 6 تا 15)

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتي (ماده 16 تا 19)