فصل اول: در ورشكستگي به تقصير (ماده 541 تا 548)

فصل دوم: در ورشكستگي به تقلب (ماده 549 و 550)

فصل سوم: در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند (ماده 551 تا 558)

فصل چهارم: در اداره كردن امول تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي به تقصير يا به تقلب (ماده 559 و 560)