شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word
ساختار کلی دانلود فایل دانلود فایل
۰ مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط دانلود فایل دانلود فایل
۱ کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط دانلود فایل دانلود فایل
۲۰۰ اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۱ دانلود فایل دانلود فایل
۲۱۰ قـرارداد حسابرسـي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۲۲۰ كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۱۳۸۶ دانلود فایل دانلود فایل
۲۳۰ مستندات حسابرسی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۲۴۰ مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴ دانلود فایل دانلود فایل
۲۵۰ ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴ دانلود فایل دانلود فایل
۲۶۰ اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری دانلود فایل دانلود فایل
۲۶۵ اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی دانلود فایل دانلود فایل
۳۰۰ برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود فایل دانلود فایل
۳۱۵ تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳ دانلود فایل دانلود فایل
۳۲۰ اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود فایل دانلود فایل
۳۳۰ برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳ دانلود فایل دانلود فایل
۴۵۰ ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی دانلود فایل دانلود فایل
۵۰۰ شواهد حسابرسی – تجدیدنظر شده۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۵۰۱ شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام-تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۵۰۵ تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود فایل دانلود فایل
۵۱۰ حسابرسی نخستین- مانده های اول دوره – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۵۲۰ شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۵۳۰ نمونه گیری در حسابرسی- تجدینظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۵۴۰ حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود فایل دانلود فایل
۵۵۰ اشخاص وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۵۶۰ رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی -تجدید نظر شده۱۳۹۶ دانلود فایل دانلود فایل
۵۷۰ تداوم‌ فعاليت – تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ‌ دانلود فایل دانلود فایل
۵۸۰ تاییدیه کتبی مدیران- تجدیدنر شده ۱۳۹۶ دانلود فایل دانلود فایل
۶۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه – شامل كار حسابرسان بخش – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۶۱۰ استفاده از کار حسابرسان داخلی_ تجدیدنظر شده ۱۳۹۷ دانلود فایل دانلود فایل
۶۲۰ استفاده از کار کارشناس حسابرس- تجدیدنظر شده ۱۳۹۸ دانلود فایل دانلود فایل
۷۰۰ گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۷۰۵ اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۷۰۶ بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل دانلود فایل دانلود فایل
۷۱۰ اطلاعات مقايسه‌ای دانلود فایل دانلود فایل
۷۲۰ ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده دانلود فایل دانلود فایل
۸۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص- تجدیدنظر شده ۱۳۹۰ دانلود فایل دانلود فایل
۸۰۵ ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی دانلود فایل دانلود فایل
۲۴۰۰ بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۲۴۱۰ بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری دانلود فایل دانلود فایل
۳۴۰۰ رسيدگي به اطلاعات مالي آتي دانلود فایل دانلود فایل
۴۴۰۰ اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۴۴۱۰ تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل