شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – اهداف گزارشگری مالی دانلود فایل دانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – واحد گزارشگر دانلود فایل دانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – عناصر صورتهای مالی دانلود فایل دانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی دانلود فایل دانلود فایل
۱ نحوه ارائه صورتهای مالی دانلود فایل دانلود فایل
۲ نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی دانلود فایل دانلود فایل
۳ درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات) دانلود فایل دانلود فایل
۴ درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای دانلود فایل دانلود فایل
۵ داراييهاي ثابت مشهود دانلود فایل دانلود فایل
۶ موجودیها دانلود فایل دانلود فایل
۷ داراييهاي نامشهود دانلود فایل دانلود فایل
۸ ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي دانلود فایل دانلود فایل
۹ حسابداری مخارج تامین مالی دانلود فایل دانلود فایل
۱۰ رويه‌هاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات دانلود فایل دانلود فایل
۱۱ افشاي اطلاعات اشخاص وابسته دانلود فایل دانلود فایل
۱۲ مزایای بازنشستگی کارکنان دانلود فایل دانلود فایل
۱۳ آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز دانلود فایل دانلود فایل
۱۴ رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری دانلود فایل دانلود فایل