پرسش از مودی برای کمپین اظهارنامه

 • اطلاعات حسابهای بانکی

 • انواع فایل های مجاز : pdf, xlsx.
 • اطلاعات اعضای هیئت مدیره

 • اطلاعات دفاتر قانونی

 • اطلاعات صورتهای مالی

 • انواع فایل های مجاز : pdf.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
 • موجودی کالا

 • بهای تمام شده کالای فروش رفته

 • سود و زیان انباشته

 • اطلاعات فروش

 • جدول سرمایه

 • تعداد کارکنان

 • اطلاعات مالک