باب اول – اشخاص مشمول مالیات (ماده 1 تا 2)

فصل اول – تعاریف و اصول کلی (ماده 1 تا 6)

فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار (ماده 85 تا 106)

فصل ششم – تشکل های کارگری و کارفرمایی (ماده 130 تا 138)

فصل هفتم – مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار (ماده 139 تا 146)

فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران (ماده 147 تا 156)

فصل نهم – مراجع حل اختلاف (ماده 157 تا 166)

فصل دهم – شورای عالی کار (ماده 167 تا 170)

فصل یازدهم – جرایم و مجازات ها (ماده 171 تا 186)

فصل دوازدهم – مقررات متفرقه (ماده 187 تا 203)

باب اول – تجار و معاملات تجارتي (ماده 1 تا 5)

باب دوم – دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي (ماده 6 تا 19)

باب سوم – شركتهاي تجارتي (ماده 20 تا 222)

 


فصل اول: در اقسام مختلف شركتها و قواعد راجعه به آنها (ماده 1 تا 194)

 

مبحث اول: شركتهاي سهامي (ماده 1 تا 300)

بخش 1: تعريف وتشكيل شركت سهامي (ماده 1 تا 23)

بخش 2: سهام (ماده 24 تا 42)

بخش 3: تبديل سهام (ماده 43 تا 50)

بخش 4: اوراق قرضه (ماده 51 تا 71)

بخش 5: مجامع عمومي (ماده 72 تا 106)

بخش 6: هيئت مديره (ماده 107 تا 143)

بخش 7: بازرسان (ماده 144 تا 156)

بخش 8: تغييرات در سرمايه شركت (ماده 157 تا 198)

بخش 9: انحلال و تصفيه (ماده 199 تا 231)

بخش 10: حسابهاي شركت (ماده 232 تا 242)

بخش 11: مقررات جزائي (ماده 243 تا 269)

بخش 12: مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي (ماده 270 تا 300)

 

مبحث دوم: شركت با مسئوليت محدود (ماده 94 تا 115)

مبحث سوم: شركت تضامني (ماده 116 تا 140)

مبحث چهارم: در شركت مختلط غير سهامي (ماده 141 تا 161)

مبحث پنجم: شركت مختلط سهامي (ماده 162 تا 182)

مبحث ششم: شركت نسبي (ماده 183 تا 189)

مبحث هفتم: شركتهاي تعاوني توليد و مصرف (ماده 190 تا 194)

 

فصل دوم – در مقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنامه ها (ماده 195 تا 201)

فصل سوم – در تصفيه امور شركتها (ماده 202 تا 218)

فصل چهارم – مقررات مختلفه (ماده 219 تا 222)

باب پنجم – اسناد در وجه حامل (ماده 320 تا 334)

باب هفتم – حق العمل كاري، كميسيون (ماده 357 تا 376)

باب هشتم – قرارداد حمل و نقل (ماده 377 تا 394)

باب نهم – قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي (ماده 395 تا 401)

باب دهم – ضمانت (ماده 402 تا 411)

باب يازدهم – در ورشكستگي (ماده 412 تا 540)

 


فصل اول – دركليات (ماده 412)

فصل دوم – در اعلان ورشكستگي و اثرات آن (ماده 413 تا 426)

فصل سوم – در تعيين عضو ناظر (ماده 427 تا 432)

فصل چهارم – در اقدام بمهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته (ماده 433 تا 439)

فصل پنجم – در مدير تصفيه (ماده 440 تا 442)

 

فصل ششم – در وظايف مدير تصفيه مبحث اول دركليات (ماده 443 تا 475)

مبحث اول: در كليات (ماده 443 تا 450)

مبحث دوم: در رفع توقيف و ترتيب صورت دارائي (ماده 451 تا 455)

مبحث سوم: در فروش اموال و وصول مطالبات (ماده 456 تا 460)

مبحث چهارم: در اقدامات تامينيه (ماده 461)

مبحث پنجم: در تشخيص مطالبات طلبكارها (ماده 462 تا 475)

 

فصل هفتم – در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته (ماده 476 تا 513)

مبحث اول: در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها (ماده 476 تا 478)

 

مبحث دوم: در قرارداد ارفاقي (ماده 479 تا 503)

فقره اول: در ترتيب قرارداد ارفاقي (ماده 479 تا 488)

فقره دوم: در اثرات قرارداد ارفاقي (ماده 489 تا 491)

فقره سوم: در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي (ماده 492 تا 503)

 

مبحث سوم: در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي (ماده 504 تا 513)

 

فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هريك از آنها (ماده 514 تا 521)

مبحث اول: در طلبكارهائي كه رهينه منقول دارند (ماده 514 تا 517)

مبحث دوم: در طلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند (ماده 518 تا 521)

 

فصل نهم – در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول (ماده 522 تا 527)

فصل دهم – در دعوي استرداد (ماده 528 تا 535)

فصل يازدهم – در طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي (ماده 536 تا 540)

 

باب سيزدهم – در اعاده اعتبار (ماده 561 تا 575)

باب چهاردهم – اسم تجارتي (ماده 576 تا 582)

باب شانزدهم – مقررات نهائي (ماده 592 تا 600)

استانداردهای حسابداری

 

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word
مفاهیم نظری گزارشگری مالی دانلود فایل دانلود فایل
۱ ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۷) دانلود فایل دانلود فایل
۲ صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده ۱۳۹۷) دانلود فایل دانلود فایل
۳ درآمد عملياتي دانلود فایل دانلود فایل
۴ ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود فایل دانلود فایل
۵ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود فایل دانلود فایل
۶ گزارش‌ عملكرد مالي دانلود فایل دانلود فایل
۸ حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا دانلود فایل دانلود فایل
۹ حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت دانلود فایل دانلود فایل
۱۰ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ دانلود فایل دانلود فایل
۱۱ داراييهاي ثابت مشهود – (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
۱۲ افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده ۱۳۸۶ دانلود فایل دانلود فایل
۱۳ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۱۴ نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري دانلود فایل دانلود فایل
۱۵ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها دانلود فایل دانلود فایل
۱۶ آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲) دانلود فایل دانلود فایل
۱۷ داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
۱۸ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ -تجديد نظر شده ۱۳۸۴ و اصلاح شده مهر ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۱۸ صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل
۱۹ ترکیبهای تجاری – تجديدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود فایل دانلود فایل
۲۰ سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته (تجديد نظر شده ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
۲۰ سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل
۲۱ حسابداري‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
۲۲ گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
۲۳ حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
۲۴ گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري دانلود فایل دانلود فایل
۲۵ گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف دانلود فایل دانلود فایل
۲۶ فعاليتهاي‌ كشاورزي دانلود فایل دانلود فایل
۲۷ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي دانلود فایل دانلود فایل
۲۸ فعاليتهاى بيمه عمومى دانلود فایل دانلود فایل
۲۹ فعاليتهاي ساخت املاک(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
۳۰ سود هر سهم دانلود فایل دانلود فایل
۳۱ داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده دانلود فایل دانلود فایل
۳۲ كاهش ارزش داراييها دانلود فایل دانلود فایل
۳۳ مزایای بازنشستگی کارکنان دانلود فایل دانلود فایل
۳۴ رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات دانلود فایل دانلود فایل
۳۵ مالیات بر درآمد دانلود فایل دانلود فایل
۳۶ ابزارهای مالی_ ارائه دانلود فایل دانلود فایل
۳۷ ابزارهای مالی_ افشا دانلود فایل دانلود فایل
۳۸ ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل
۳۹ صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل
۴۰ مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل
۴۱ افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل

استانداردهای حسابرسی

 

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word
ساختار کلی دانلود فایل دانلود فایل
۰ مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط دانلود فایل دانلود فایل
۱ کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط دانلود فایل دانلود فایل
۲۰۰ اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۱ دانلود فایل دانلود فایل
۲۱۰ قـرارداد حسابرسـي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۲۲۰ كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۱۳۸۶ دانلود فایل دانلود فایل
۲۳۰ مستندات حسابرسی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۲۴۰ مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴ دانلود فایل دانلود فایل
۲۵۰ ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴ دانلود فایل دانلود فایل
۲۶۰ اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری دانلود فایل دانلود فایل
۲۶۵ اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی دانلود فایل دانلود فایل
۳۰۰ برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود فایل دانلود فایل
۳۱۵ تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳ دانلود فایل دانلود فایل
۳۲۰ اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود فایل دانلود فایل
۳۳۰ برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳ دانلود فایل دانلود فایل
۴۵۰ ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی دانلود فایل دانلود فایل
۵۰۰ شواهد حسابرسی – تجدیدنظر شده۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۵۰۱ شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام-تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۵۰۵ تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود فایل دانلود فایل
۵۱۰ حسابرسی نخستین- مانده های اول دوره – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۵۲۰ شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۵۳۰ نمونه گیری در حسابرسی- تجدینظر شده ۱۳۹۵ دانلود فایل دانلود فایل
۵۴۰ حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ دانلود فایل دانلود فایل
۵۵۰ اشخاص وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۵۶۰ رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی -تجدید نظر شده۱۳۹۶ دانلود فایل دانلود فایل
۵۷۰ تداوم‌ فعاليت – تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ‌ دانلود فایل دانلود فایل
۵۸۰ تاییدیه کتبی مدیران- تجدیدنر شده ۱۳۹۶ دانلود فایل دانلود فایل
۶۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه – شامل كار حسابرسان بخش – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۶۱۰ استفاده از کار حسابرسان داخلی_ تجدیدنظر شده ۱۳۹۷ دانلود فایل دانلود فایل
۶۲۰ استفاده از کار کارشناس حسابرس- تجدیدنظر شده ۱۳۹۸ دانلود فایل دانلود فایل
۷۰۰ گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۷۰۵ اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۷۰۶ بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل دانلود فایل دانلود فایل
۷۱۰ اطلاعات مقايسه‌ای دانلود فایل دانلود فایل
۷۲۰ ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده دانلود فایل دانلود فایل
۸۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص- تجدیدنظر شده ۱۳۹۰ دانلود فایل دانلود فایل
۸۰۵ ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی دانلود فایل دانلود فایل
۲۴۰۰ بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۲۴۱۰ بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری دانلود فایل دانلود فایل
۳۴۰۰ رسيدگي به اطلاعات مالي آتي دانلود فایل دانلود فایل
۴۴۰۰ اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۴۴۱۰ تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل

استانداردهای حسابداری بخش عمومی

 

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – اهداف گزارشگری مالی دانلود فایل دانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – واحد گزارشگر دانلود فایل دانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – عناصر صورتهای مالی دانلود فایل دانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی دانلود فایل دانلود فایل
۱ نحوه ارائه صورتهای مالی دانلود فایل دانلود فایل
۲ نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی دانلود فایل دانلود فایل
۳ درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات) دانلود فایل دانلود فایل
۴ درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای دانلود فایل دانلود فایل
۵ داراييهاي ثابت مشهود دانلود فایل دانلود فایل
۶ موجودیها دانلود فایل دانلود فایل
۷ داراييهاي نامشهود دانلود فایل دانلود فایل
۸ ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي دانلود فایل دانلود فایل
۹ حسابداری مخارج تامین مالی دانلود فایل دانلود فایل
۱۰ رويه‌هاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات دانلود فایل دانلود فایل
۱۱ افشاي اطلاعات اشخاص وابسته دانلود فایل دانلود فایل
۱۲ مزایای بازنشستگی کارکنان دانلود فایل دانلود فایل
۱۳ آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز دانلود فایل دانلود فایل
۱۴ رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری دانلود فایل دانلود فایل

استانداردهای حسابرسی عملیاتی

 

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word
۱ استانداردهای حسابرسی عملیاتی دانلود فابل دانلود فابل

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي (‍Certification service provider) (ماده 31 تا 32)

باب پنجم – جبران خسارت (ماده 78)

باب ششم – متفرقه (ماده 79 تا 81)