ماده 18

در موارد زیر «داده‌پیام» منسوب به اصل‌ساز است:
الف- اگر توسط اصل‌ساز ویا به وسیله شخصی ارسال شده باشد كه از جانب اصل‌ساز مجاز به این كار بوده است.
ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودكار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.

ماده 19

 «داده‌پیام»ی كه بر اساس یكی از شروط زیر ارسال میشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:
الف- قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد كه معلوم كند آیا «داده‌پیام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است.
ب- «داده‌پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده كه رابطه‌اش با اصلساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی یافته و «داده‌پیام» را به مثابه «داده‌پیام» خود بشناسد.

ماده 20

ماده (۱۹)این قانون شامل مواردی نیست كه پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.


 

ماده 21

هر «داده‌پیام» یك «داده‌پیام» مجزا و مستقل محسوب میگردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن «داده‌پیام» نسخه مجددی از «داده‌پیام» اولیه است.