خدمات آموزشی

دوره های آموزشی ذیل با بهره گیری از اساتید و اعضاء هیات های علمی با سابقه در دانشگاههای معتبر جهت استفاده دانشجویان، کارشناسان و مدیران سازمان ها و شرکت ها ارائه می گردد:

– کلاس های حسابداری شامل حسابداری مالی، صنعتی، پیشرفته، شرکتها، پیمانکاری، حسابرسی، حسابرسی داخلی و قوانین و مقررات

– بودجه بندی جامع و مدیریت مالی

– کارگاه تهیه صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و یادداشتهای همراه

– استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)

 – آشنایی با ابزارهای تامین مالی و کلاسهای تخصصی بازار سرمایه

 – آشنایی با بازار سرمایه و نهادهای مالی، بورس کالا و معاملات آتی

 – آشنایی با روشهای سرمایه گذاری و مدیریت دارایی

 – برگزاری دوره های مختلف حسابداری برای کارکنان واحدهای تجاری با هدف ارتقا دانش و استفاده بهینه واحدهای تجاری