🔘 طبق بند چهارم ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، بر وسایل نقلیه متوفی (مانند خودرو و…) هنگام نقل و انتقال به وراث، ۲ درصد ارزش اعلامی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ثبت انتقال مالیات بر ارث نسبت به اموال نقلیه تعلق خواهد گرفت.

🔹 برای مثال اگر هنگام نقل و انتقال خودروی متوفا به وارثش، سازمان امور مالیاتی، ارزش خودرو را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کند، دو درصد این مبلغ، یعنی دو میلیون تومان مالیات بر ارث نسبت به وسیله نقلیه به آن تعلق خواهد گرفت. (منظور ازمالیات بر ارث ماشین یا مالیات بر ارث خودرو نیز همین نوع مالیات است)

🔹 نرخ یاد شده برای مالیات بر ارث نسبت به وسائل نقلیه به وراث طبقه اول، یعنی به پدر و مادر و همسر و فرزند و نوه اختصاص دارد.

🔹 برابر تبصره دوم ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، نرخ های یاد شده در این ماده برای وراث طبقه دوم، دو برابر و برای وراث طبقه سوم، چهار برابر خواهد بود.

🔹 یعنی نرخ مالیات ارث بر وسائل نقلیه برای وراث طبقه دوم معادل ۴ درصد ارزش اعلامی سازمان امور مالیاتی و برای وراث طبقه سوم معادل ۸ درصد این ارزش می باشد.