▪️رئیس کل سابق بانک مرکزی: چاپ پول به معنای تولید ثروت نیست، آنچه که در قالب سیاست های نابخردانه به ویژه در ۱۴ سال اخیر اتفاق افتاده اینکه ما برای تولید ثروت صرفاً به روش های مختلف چاپ پول روی آوردیم درصورتیکه هیچ کشوری از طریق چاپ اسکناس و ایجاد نقدینگی ثروتمند نشده است.

▪️بیش از ۹۵ درصد نقدینگی فعلی به صورت سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و حساب‌های جاری در بانک‌ها وجود دارد. بانکها معادل این رقم و بلکه بیشتر را به صورت اعطای تسهیلات به افراد مختلف هزینه می کنند در صورتیکه هنوز تسهیلات قبلی پرداخت نشده‌اند.