🌐 دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص

طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شد.

▫️ تفکیک حساب بانکی شخصی از حساب بانکی فعالیت های تجاری
▫️ لزوم ارائه حساب تجاری جهت ارائه درگاه بانکی
▫️ تعیین سقف پولی جهت جابجایی وجوه
▫️ ارائه مدارک مثبته جهت معاملات با مبلغ مشخص
▫️ تعیین ضمانت های اجرا جهت اجرای مفاد دستورالعمل