🔮 ناشرین غیردولتی،
🔮 روزنامه ها،
🔮 مجلات و نشریات کاغذی (غیرالکترونیکی)

✍ سه ماه پس از پایان فصل می باشد.